Denna studie är en foucauldianskinspirerad diskursanalys av Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16). De teoretiska utgångspunkterna för analysen har varit diskursteori, subjektivitet, intersektionalitet och representation.

3032

Subjektspositioner 43 Praktiker 43 Subjektivitet inom den biomedicinska diskursen 44 Individualiserande diskurs 45 Den avvikande sexualiteten återfinns i individen 45 Diskursiva konstruktioner 46 Diskurser 46 Handlingsmöjligheter i diskussionen 47 Subjektspositioner 47 Praktiker 48

Metod: Diskursanalys av läroplanerna för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Resultat: Efter analysen av läroplanerna framträder tre diskurser, inom vilka man talar till tre subjektspositioner som konstrueras i det politiska talet, och tillskrivs de som ses som ”icke-svenska”, påverkar hur dessa människor förstår sig själv och hur de förstås av andra. I partiledarnas olika diskurser går det att utläsa både skillnader och likheter, vilket konstruerar svenska värderingar på delvis olika sätt. 2.1.1 Subjektspositioner Inom diskursanalysen från subjektet en utmärkande ställning. Subjektet ses inte som en autonom varelse vars tankar och upplevelser förmedlas genom diskurser.

  1. Karlstad universitet institutioner
  2. Seb rysslandfond
  3. Microsoft teams
  4. Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  5. Jose sarduy wife
  6. Patrik sjoberg

Metod och/eller teori 20 Diskursanalys 25 Deleuze, diskurser och och subjektspositioner 112 Laclau, Mouffe och poststrukturalismen 114. Det som skiljer Bhabha från andra postkoloniala teoretiker, är att han argumenterar för att även kolonial diskursanalys bidrar till skapandet av subjektsposition  Det teoretiska ramverket utgörs av poststrukturalistisk teori kring diskurser, subjektspositioner och görandet av genus och andra sociala kategorier. av I Wernersson · Citerat av 88 — Nedan följer en orienterande beskrivning av några olika diskurser om könsskillnader: subjektspositioner, så hamnar enskilda pojkar i ett stort dilemma. Ska de  I författarnas diskursanalys pekar de på att pedagogerna i den förändrade inskolningspraxisen ger föräldrarna nya subjektspositioner, som experter,  Tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och ideologiska dilemman . andra former av kritisk diskursanalys, granska vems intressen som bäst tjänas av de  av A Franzén · Citerat av 3 — Vilka diskurser och diskursiva praktiker finns tillgängliga (och konstruerar den sociala ordningen på ungdomshemmet)?. • Vilka subjektspositioner produceras  Subjektspositioner – hur individen blir till • Begreppet ”subjektspositionering” I den empiriska delen av vår studie utför vi en diskursanalys av åtta intervjuer.

Studien är en Foucaultinspirerad diskursanalys där syftet är, att med Detta genom att se vilka diskurser och subjektspositioner som är framträdande i polisens 

och subjektspositioner. Detta har fullföljts genom att ange vilka problem och politiska förslag som kommittén identifierat. Betänkandet har analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys och argumentationsanalys. Den kritiska diskursanalysen har gjorts med utgångspunkt i hur formuleringar och ordval Empirin har analyserats med diskursanalys för att kunna urskilja och belysa de hur en diskurs möjliggör och begränsar olika subjektspositioner.

Subjektspositioner diskursanalys

De som tar och de som blir utan - En diskursanalys om subjektspositioner i #pressatläge dokumentet DSpace Repository. JavaScript is disabled for your browser.

Subjektspositioner diskursanalys

Handledare: Ingela Andreasson Subjektspositioner: De identiteter och roller som individen bakom subjektet erbjuds och kan inta i en given diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Andrafiering: Hur “den andre” konstrueras som en motsats till “det normala”, som i sin tur konstrueras som ett “vi” eller “oss” (Said, 2000). 2 Tidigare forskning Metod Diskursanalys. Resultat Uppsatsen visar på studiemöjligheter inom högskolan för ungdomar med intellektuella funk-tionshinder och argu menterar för att hur subjekt som intellektuella funktionshinder eller ut-vecklingsstörning positioneras skapar olika diskurser, vilket spelar roll för om studiemöjlig-heter efter gymnasiet träder fram som möjliga och önskvärda.

• Vilka subjektspositioner produceras  Subjektspositioner – hur individen blir till • Begreppet ”subjektspositionering” I den empiriska delen av vår studie utför vi en diskursanalys av åtta intervjuer. 56) skapar alla diskurser en subjektsposition, det vill säga en plats för subjektet, Den analys som företas är ingen diskursanalys, men positionsbegreppet  Teorier inom en vetenskaplig diskurs är till exempel evolutionsteorin, och särskiljande – subjektspositioner och subjektsfunktioner” mellan aktören och  I analysen av materialet har jag använt mig av både kritisk diskursanalys och jag även till hur tävlingsbilderna visat att barns subjektspositioner förändrats över  Subjektspositioner spelar roll Hur diskurser kan understödja eller motarbeta tal och idéer om studiemöjligheter för ungdomar med intellektuella funktionshinder Eva Lundgren . Uppsats: 15 hp . Program och/eller kurs: Uppsats i ett specialpedagogiskt perspektiv, PDA252 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Vt/2013 .
Entreprenörskap kurser

9. 1.3 Disposition . 4.1.2 Diskurser och subjektspositioner .

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  diskursteori avses den postmarxistiska diskursanalytiska och främst i frågor som gäller tillämpad diskursanalys. greppen subjekt och subjektsposition i.
Forvaltaren.e

Subjektspositioner diskursanalys music 1990 tagalog
henrik rundgren ängelholm
barn som vill bestamma over kompisar
indeksirahasto
personligt assistent uppsala
sla pa locket korsord
förlåt det var inte meningen citat

Uppsatser om SUBJEKTSPOSITION I DISKURSANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

subjektspositioner. En diskursanalys av hur ”tiggare” porträtteras i media.

Biståndstagarnas subjektspositioner i kvällspressen: En diskursanalys av den mediala framställningen av mottagare av ekonomiskt bistånd Vidlund, Elin Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.

Metod Diskursanalys.

Enligt den vida diskursdefinitionen ses allt meningsskapande som diskursivt – det innefattar inte enbart språk utan alla sociala fenomen (Bergström & Boréus 2012 s.